So sánh sản phẩm
Hôm nay ngày:
Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển
Ngày đăng : 10:29:47 07-08-2017
Ban quản lý Khu DTSQ miền Tây Nghệ An được thành lập theo QĐ 5232/QĐ-UBND ngày 05/11/2013, trực thuộc UBND tỉnh và có Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, hoạt động riêng (theo Quyết định Số: 5576 /QĐ-UBND ra ngày 20/12/2018). Đến năm 2017, sau đánh giá định kì 10 năm giai đoạn 2007-2017, tỉnh đã có Quyết định số 6007/QĐ-UBND ra ngày 12/12/2017 về việc kiện toàn Ban quản lý Khu SQTG miền Tây Nghệ An. Theo đó, UBND tỉnh trực tiếp điều phối các sở, ban, ngành, UBND các cấp chính quyền địa phương và cộng đồng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung của Khu SQTG. Phần lớn các hoạt động của Khu SQTG đều được lồng ghép vào kế hoạch hoạt động hàng năm của các ban, ngành và địa phương. BQL có 27 thành viên là cán bộ của các Sở, ngành liên quan, VQG, KBT và 9 huyện thành viên; Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan thường trực.
Ban quản lý là cơ quan điều phối liên ngành của Nhà nước chịu trách nhiệm chính thức về công tác quản lý Khu SQTG miền Tây Nghệ An.
Ban quản lý Khu DTSQ miền Tây Nghệ An có Tổ thư ký (trước đây thuộc Chi cục lâm nghiệp) và từ năm 2016 thuộc BQL chương trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 (QĐ 997/QĐ-UBND ngày 14/4/2016). Theo đó, BQL PTLNBV có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh trong việc quản lý Khu SQTG song song với nhiệm vụ tham mưu phát triển rừng bền vững và kế hoạch REDD+ tỉnh Nghệ An. Sơ bộ bộ máy tổ chức quản lý hiện nay của Khu SQTG miền Tây Nghệ An được tóm tắt như sau:

I. Vị trí, tổ chức của Ban quản lý
1. Ban quản lý Khu Dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An được thành lập với thành viên là các đại diện lãnh đạo các cơ quan: 
- Cơ quan, sở ngành cấp tỉnh: UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công Nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Kiểm lâm;
- Ủy ban nhân dân các huyện: Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ;
- Ban quản lý các Khu rừng đặc dụng: Vườn Quốc gia Pù Mát, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.
2. Tổ chức của Ban quản lý gồm: Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban, các thành viên.
3. Giúp việc cho Ban quản lý có Tổ thư ký, gồm:
-  Thư ký chuyên trách, làm việc dưới sự điều hành của Trưởng ban, Phó trưởng ban mà trực tiếp là Phó trưởng ban thường trực.
- Thư ký kiêm nhiệm có trách nhiệm phối hợp Thư ký chuyên trách lập và thực hiện kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ cơ quan chủ quản quản lý.
4. Ban quản lý có Bộ phận thường trực tại:
- Giai đoạn năm 2018 - 2020 đặt tại “Ban quản lý chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020”;
- Giai đoạn năm 2020 - 2027 đặt tại “Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp” trên cơ sở kiện toàn lại  “Ban quản lý chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020”;

II. Nguyên tắc hoạt động
1. Tuân thủ pháp luật Việt Nam và các hướng dẫn thực hiện các cam kết quốc tế trong lĩnh vực đa dạng sinh học, văn hoá, môi trường.
2. Quản lý, điều hành theo phương thức tổng hợp, tiếp cận liên ngành, liên cấp, đa lĩnh vực dựa trên những văn bản pháp lý hiện hành và có sự tham gia của cộng đồng, các ban, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh dựa trên nguyên tắc chia sẻ lợi ích và trách nhiệm nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững của địa phương, quốc gia và quốc tế.

III. Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý
1. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh Nghệ An về thực thi nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm pháp lý về các hoạt động thuộc thẩm quyền và chức năng đảm nhận.
2. Đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền các chương trình và kế hoạch của Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An phù hợp với định hướng của Ủy ban Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam (MAB/Việt Nam), Chương trình Con người và Sinh quyển thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (MAB/UNESCO), các chủ trương, chính sách, chiến lược và quy hoạch phát triển của UBND tỉnh Nghệ An;
3. Phối hợp liên ngành để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, phát triển KT-XH và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, văn hoá, bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH theo định hướng phát triển bền vững của tỉnh Nghệ An, phù hợp với chương trình và kế hoạch hoạt động của MAB/UNESCO.
4. Tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An các hoạt động điều tra, đánh giá, lập kế hoạch bảo tồn, khai thác tài nguyên thiên nhiên phục vụ việc đánh giá trữ lượng, khả năng tái sinh, giá trị kinh tế các dịch vụ hệ sinh thái, đa dạng sinh học để làm căn cứ lập kế hoạch sử dụng, bảo vệ và xác định mức độ giới hạn cho phép khai thác ở từng phân vùng chức năng Bảo tồn đa dạng sinh học trong phạm vi Khu Dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An.
5. Chủ động phối hợp và đóng góp ý kiến cho các hoạt động của các Sở, ngành, chính quyền, hiệp hội, doanh nghiệp và cộng đồng trên địa bàn Khu Dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An (182 xã trực thuộc 9 huyện) có liên quan tới công tác bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên, văn hoá theo định hướng của MAB/UNESCO.  
6. Thông cáo báo chí, đưa tin hoạt động của Ban quản lý, uỷ ban MAB/Việt Nam và quốc tế cho các cơ quan, đoàn thể, tổ chức có liên quan và cộng đồng trên địa bàn Khu Dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An.
7. Chủ động liên hệ, hợp tác thường xuyên với MAB/Việt Nam, khu vực và quốc tế, phối hợp với các tổ chức, mạng lưới Khu Dự trữ sinh quyển thế giới để tăng cường sự hợp tác với các nhà khoa học trong nước và quốc tế trong khuôn khổ hoạt động của MAB/UNESCO.
8. Định kỳ hàng năm, 10 năm và đột xuất báo cáo UBND tỉnh Nghệ An, MAB/Việt Nam, MAB/UNESCO  về kết quả, tình hình hoạt động của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An.

IV. Sơ đồ tổ chức bộ máy

Nguyễn Văn Điệp
Thư ký Ban quản lý Khu DTSQ miền Tây Nghệ An
 
Tags:,

Chat Facebook