So sánh sản phẩm
Hôm nay ngày:
Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển
Ngày đăng : 10:29:47 07-08-2017
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG
Khu dự trữ sinh quyển (DTSQ) miền Tây Nghệ An (TNA) được Ủy ban UNESSCO công nhận tháng 9/2007. Đây là Khu dự trữ sinh quyển thứ 6 của Việt Nam và là khu DTSQ lớn nhất Việt Nam với tổng diện tích gần 1.3 triệu ha trải rộng trên địa giới hành chính 9 huyện miền núi phía Tây Nghệ An; là hành lang xanh kết nói 3 vùng lõi gồm: Vườn quốc gia Pù Mát, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống và Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Khu DTSQ là một thương hiệu về đa dạng sinh học, đa dạng về bản sắc văn hóa dân tộc Miền Tây Nghệ An.
Quản lý khu DTSQ là mô hình quản lý mới chưa có hướng dẫn, được áp dụng tùy theo thực tế các địa phương. Đánh giá công tác quản lý khu DTSQ miền Tây Nghệ An từ khi công nhận được chia ra thành hai thời kỳ:
- Giai đoạn năm 2007 - tháng 11/ 2013: Khu DTSQ được giao VQG Pù Mát làm nhiệm vụ điều phối. Do vị trí ở xa cơ quan quản lý cấp tỉnh (cách thành phố Vinh 130km) với địa bàn rộng trên 1,3 triệu ha nên VQG có nhiều hạn chế trong việc tham mưu quản lý khu sinh quyển.
- Từ tháng 11/2013 đến nay: Ngày 05/11/2013 UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 5232/QĐ-UBND  thành lập Ban quản lý khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An (sau đây gọi tắt là BQL). BQL có cơ quan thường trực là Sở Nông nghiệp và PTNT, bộ phận giúp việc (Tổ thư ký) là BQL Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020. Tuy còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, cơ chế hoạt động nhưng BQL đã tham mưu điều phối các cơ quan, ban ngành, địa phương cùng triển khai các hoạt động với nhiều chuyển biến theo hướng tích cực.
I. Giới thiệu về BQL khu DTSQ miền Tây Nghệ An
Ban quản lý khu DTSQ được thành lập theo Quyết định số 5232/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh Nghệ An, là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc điều phối các hoạt động theo hướng liên ngành nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên địa bàn khu DTSQ miền Tây Nghệ An.
Qua nhiều lần kiện toàn, tính đến năm 2017 Ban quản lý bao gồm 22 thành viên gồm:
Quyết định 4866/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 V/v Kiện toàn BQL khu DTSQ Tây Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TỈNH NGHỆ AN                                                                                Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số:  4866  /QĐ-UBND                                                                                Nghệ An, ngày 07 tháng 10  năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban quản lý khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 19/06/2015;
Căn cứ Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cử Trưởng ban quản lý khu DSTQ miền Tây Nghệ An;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT, tại Tờ trình: Số 2318/TTr-NN-DTSQ ngày  16/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Kiện toàn BQL Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An ( sau đây gọi tắt là Ban quản lý, viết tắt là BQL), gồm các ông, bà có tên sau đây:
I. Trưởng ban
1. Ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
II. Các Phó trưởng ban
2. Ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó trưởng Ban thường trực;
3. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
III. Các Ủy viên
4. Ông Võ Hồng Dương, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh;
5. Ông Nguyễn Ngọc Võ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
6. Ông Nguyễn Ngọc Đức, Phó giám đốc Sở Tài chính;
7. Ông Phạm Văn Vinh, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
8. Ông Bùi Trầm, Giám đốc Sở Công thương;
9. Ông Nguyễn Viết Hùng, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
10. Ông Trần Hải Bình, Đại tá, Phó Chỉ Huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ Chỉ Huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An;
11. Ông Hoàng Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn;
12. Ông Vi Lô Văn Thao, Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông;
13. Ông Kha Văn Ót, Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương;
14. Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn;
15. Ông Phạm Văn Hóa, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ;
16. Ông Lê Đình Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương;
17. Ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu;
18. Ông Trương Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp;
19. Ông Lang Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong;
20. Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát;
21. Ông Dương Ngọc Hùng, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống;
22. Ông Nguyễn Danh Hùng, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức hoạt động
1. Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan thường trực của BQL (trực tiếp là Ban quản lý Chương trình phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020)
2. Văn phòng BQL đặt tại tòa nhà Chi cục Lâm nghiệp cũ, trong khuôn viên Sở Nông nghiệp và PTNT.
3. Kinh phí hoạt động hàng năm của BQL do Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 lập, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài Chính tổng hợp, thẩm định, trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh Quyết định trong dự toán thu-chi NSNN hàng năm của tỉnh và được giao cho BQL do Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo đúng quy định về quản lý tài chính hiện hành.

Điều 3. Giao cho Ban quản lý Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 xây dựng quy chế hoạt động của BQL phù hợp với cơ cấu tổ chức và hoạt động sau khi kiện toàn, báo cáo sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung tương ứng tại các quyết định trước đây trái với quyết định này không còn hiệu lực thi hành.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Nghành, cơ quan có liên quan; các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                                                        TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như Điều 4;                                                                                                                                                CHỦ TỊCH
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Đinh Viết Hồng;                                                                                                                    Đã Ký
- VP UBND tỉnh
+ PVP Võ Hồng Dương
+ Lưu: VT, NN (A Đệ).                                                                                                                         NGUYỄN XUÂN ĐƯỜNG
 

II. Cơ quan thường trực Ban quản lý Khu DTSQ miền Tây Nghệ An
Cơ quan thường trực của Ban quản lý khu DTSQ miền Tây Nghệ An là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An
Địa chỉ: Số 129, đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, Nghệ An.
Điện thoại: 0383.841.638 Website: sonnptnt.nghean.vn

III. Bộ phận giúp việc
Ban Quản lý có bộ phận giúp việc là Ban quản lý Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (Thành lập theo Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Nghệ An - BQL PTLNBV).
Địa chỉ: Số 129, đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, Nghệ An.
Điện thoại: 0383.525.175

IV. Biểu tượng đại diện khu DTSQ miền Tây Nghệ An
Biểu tượng được thiết kế năm 2014, nội dung bao gồm:
Chữ (Tiếng Việt và Tiếng Anh) bố trí vòng ngoài:“Khu Dự trữ Sinh quyển miền Tây Nghệ An”.
Hình ảnh gồm các yếu  tố: Đa dạng sinh học (cây sa mu  dầu, sao la, đỉnh núi Pù Mát),  đa dạng văn hóa (nhà sàn người Thái); cảnh quan  (thác  nước,  sông,  suối)  đảm  bảo  hài  hòa về kết cấu và màu sắc.
Logo  đã được UBND  tỉnh  công nhận  đại  diện  cho   khu DTSQ theo Công văn số 9983/UBND-NN ngày 30/12/2014; và được Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận số 3865/2015/ QTG ngày 08/9/2015.


 
Tags:
Giỏ hàng của tôi (0)
X

Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An

Bạn cần tư vấn ?

Chat Facebook