So sánh sản phẩm
Hôm nay ngày:
CUỘC THI " NÓI KHÔNG VỚI RÁC THẢI NHỰA"
Ngày đăng: 10:19:57 23-10-2020 
UBND TỈNH NGHỆ AN
BAN QUẢN LÝ KHU DTSQ
MIỀN TÂY NGHỆ AN
Số:       / KHPH-BQL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An,   ngày      tháng 10 năm 2020

 
 
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP
Tổ chức các cuộc thi trên địa bàn

Khu sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An tìm hiểu về các nội dung phòng chống rác thải nhựa, hiểu biết về Khu Sinh quyển thế giới
------------------------------------------------------------------
   
 

Căn cứ Quyết định số 5232/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển (DTSQ) miền Tây Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Nghệ An, về việc thành lập “Ban quản lý Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020”;
Căn cứ Quyết định số 5588/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt chiến lược quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An giai đoạn 2017-2027, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-SNN-KHTC ngày 13/3/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban quản lý Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020”;
Thực hiện kế hoạch số 30/KH-BQL.PTLN ngày 18/6/2020 của Ban quản lý Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 về việc Tổ chức các cuộc thi trên địa bàn Khu sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An tìm hiểu về các nội dung phòng chống rác thải nhựa, hiểu biết về Khu Sinh quyển thế giới. Công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng và Đào tạo Tín Việt, Ban quản lý Khu DTSQ miền Tây Nghệ An phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc thi trên địa bàn Khu sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An tìm hiểu về các nội dung phòng chống rác thải nhựa, hiểu biết về Khu Sinh quyển thế giới năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên và học sinh hiểu được các nguyên nhân làm gia tăng lượng rác thải nhựa, các tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe của con người.
- Nâng cao ý thức trong tầng lớp học sinh nói riêng và cộng đồng nói chung trong việc sử dụng các sản phẩm đồ nhựa dùng một lần một cách có hiệu quả và khoa học.
- Thông qua cuộc thi giúp truyền thông quảng bá đến với học sinh và cộng đồng về danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An.
2. Yêu cầu
- Nội dung thi thiết thực, phù hợp với lứa tuổi học sinh.
- Phát huy được tính chủ động, sáng tạo và tạo không khí sôi nổi trong các phần thi; thu hút sự quan tâm đông đảo và tạo sức ảnh hưởng lan tỏa trong cộng đồng trong việc phòng chống rác thải nhựa.
- Công tác triển khai, tuyên truyền về cuộc thi nhanh chóng, kịp thời tới giáo viên và học sinh nơi tổ chức.

II. NỘI DUNG CUỘC THI
1. Tên gọi cuộc thi: Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An nói không với rác thải nhựa
2. Số lượng tổ chức cuộc thi:
- 01 Cuộc thi viết
- 01 Cuộc thi sân khấu hóa/trường x 03 trường.
3. Đối tượng dự thi:
- Cuộc thi viết: Học sinh của các trường THPT trên các huyện thuộc địa bàn Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An.
- Cuộc thi sân khấu hóa: Học sinh tại 03 điểm bao gồm trường THPT Tương Dương 1, trường THPT Con Cuông, Trường THPT Quỳ Hợp 1 thuộc địa bàn Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An.
4. Thời gian tổ chức các cuộc thi:
- Cuộc thi viết: từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/10/2020.
- Cuộc thi sân khấu hóa: mỗi cuộc thi sân khấu hóa tổ chức tại mỗi điểm trường theo thời gian cụ thể: 
TT Địa điểm Địa chỉ Thời gian
1 Trường THPT Con Cuông Khối 5 thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. 06/11/2020
2 Trường THPT Tương Dương 1 Thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. 09/11/2020
3 Trường THPT Quỳ Hợp 1 Khối 11, Thị trấn Quỳ Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An. 12/11/20205. Nội dung cuộc thi
- Tìm hiểu về rác thải nhựa và các tác hại của rác thải nhựa ảnh hưởng đến môi trường, con người và hệ sinh thái.
- Các nguyên nhân làm gia tăng lượng rác thải nhựa trên địa bàn.
- Đề xuất các ý tưởng và giải pháp để phòng chống và giảm thiểu lượng rác thải nhựa.
- Với phương châm “Phân loại rác tại nguồn, hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”
6. Hình thức thi:
6.1. Cuộc thi viết:
- Dành cho tất cả học sinh các trường THPT ở các huyện thuộc địa bàn Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An.
- Bài dự thi là bài thi viết về chủ đề do Ban tổ chức nêu ra.
- Bài dự thi mang tính chất cá nhân và không giới hạn số lượng tác phẩm tham gia dự thi.
6.2. Cuộc thi sân khấu hóa:
- Tổ chức 03 cuộc thi sân khấu hóa trên 03 trường: THPT Tương Dương 1, THPT Con Cuông, THPT Quỳ Hợp 1.
- Học sinh tham gia lập thành các đội thi.
- Mỗi cuộc thi sân khấu hóa gồm 03 phần:
Phần thi khởi động- Chọn câu trả lời đúng.
Phần thi tiểu phẩm- Xây dựng tiểu phẩm truyền tải thông điệp.
Phần thi thực hành- Phân loại rác thải và hùng biện ý tưởng tiết giảm, tái chế, tái sử dụng (3R).
7. Tiến độ thực hiện


 
STT Hoạt động Thời gian ĐV chủ trì ĐV phối hợp
1 Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi, Ban giám khảo 11/10/2020 BQL Khu DTSQ miền Tây Nghệ An Đơn vị tư vấn
2 Xây dựng, hoàn chỉnh ngân hàng câu hỏi, bộ tài liệu tham khảo, thể lệ, tiêu chí đánh giá kết quả và chương trình tổ chức cuộc thi 11/10/2020 Đơn vị tư vấn BQL chương trình PTLNBV
3 Khảo sát và hội thảo bàn về kế hoạch phối hợp tổ chức các cuộc thi với các điểm trường THPT 12/10/2020
-
15/10/2020
Đơn vị tư vấn BQL chương trình PTLNBV
4 Ban hành thể lệ cuộc thi, gồm:
- Thể lệ cuộc thi viết
- Thể lệ cuộc thi sân khấu hóa
18/10/2020 Ban tổ chức Trường THPT, đơn vị liên quan
  5 Phát động – tuyên truyền cuộc thi 19/10/2020 Đơn vị tư vấn
Trường THPT
BQL chương trình PTLNBV
6 Thu nhận – xử lý các bài viết tham gia cuộc thi và lập Hội đồng tổ chức chấm thi 19/10/2020
-
30/10/2020
Đơn vị tư vấn
Hội đồng thi
BQL chương trình PTLNBV, trường THPT
7 Thực hiện công tác chuẩn bị cuộc thi sân khấu hóa (tập duyệt, danh sách, thành phần, hậu cần) 25/10/2020
-
01/11/2020
Đơn vị tư vấn BQL chương trình PTLNBV
Trường THPT Con Cuông, Tương Dương 1, Quỳ Hợp 1
8 Tổ chức cuộc thi Sân khấu hóa và trao giải cuộc thi (1 cuộc thi/điểm trường x 3 điểm trường) 05/11/2020
-
12/11/2020
Đơn vị tư vấn BQL chương trình PTLNBV.
Trường THPT Con Cuông, Tương Dương 1, Quỳ Hợp 1. Các đơn vị liên quan
9 Báo cáo tổng kết cuộc thi và nghiệm thu 15/11/2020
-
20/11/2020
Đơn vị tư vấn BQL chương trình PTLNBV8. Cơ cấu giải thưởng:
          8.1. Cuộc thi viết: Giải thưởng theo hình thức cá nhân.
                   01 Giải Nhất
                   01 Giải Nhì
                   01 Giải Ba
                   02 Giải Khuyến khích
          8.2. Cuộc thi sân khấu hóa: Giải thưởng theo hình thức tập thể.
Mỗi cuộc thi sân khấu hóa tại mỗi trường gồm các giải:
01 Giải Nhất
                   01 Giải Nhì
                   01 Giải Ba
                   02 Giải Khuyến khích

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC
Kinh phí tổ chức các cuộc thi “Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An nói không với rác thải nhựa” được bố trí từ ngân sách nhà nước năm 2020.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. BQL Chương trình PTLNBV
- Thẩm định nội dung tài liệu tham khảo, thẩm định đề thi, giám sát và thẩm định kết quả đạt được.
- Lập tab “CUỘC THI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI MIỀN TÂY NGHỆ AN NÓI KHÔNG VỚI RÁC THẢI NHỰA” trên website http://sinhquyennghean.vn để cung cấp các tài liệu liên quan đến cuộc thi.
- Cử Cán bộ tham gia vào ban tổ chức, hội đồng chấm thi và giám sát quá trình thực hiện
- Đảm bảo nguồn kinh phí để tổ chức cuộc thi.
2. Công ty CP Tư vấn Chất lượng và Đào tạo Tín Việt
- Xây dựng: kế hoạch, kịch bản, thể lệ cuộc thi, biên soạn tài liệu tham khảo, bộ câu hỏi.
- Hỗ trợ hậu cần các đội thi, tổ chức cuộc thi.
- Viết bài diễn văn lễ phát động và lễ tổng kết cuộc thi, Báo cáo đánh giá kết quả cuộc thi.
- Phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi.
3. Các Trường THPT
- Triển khai tuyên truyền, vận động học sinh nhà trường tham gia cuộc thi đầy đủ;
- Tổ chức lễ phát động, phối hợp tổ chức cuộc thi, tham gia Hội đồng giám khảo.
- Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi .
Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi “Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An nói không với rác thải nhựa”. Ban quản lý đề nghị quý Trường và các đơn vị liên quan hỗ trợ, phối hợp thực hiện. Mọi th mọi thắc mắc có liên quan của cá nhân, đơn vị tham gia Cuộc thi, vui lòng liên hệ Đ/c: Võ Trần Khánh Huyền; cán bộ tổ chức Cuộc thi số điện thoại: 0236.651.2886; Email:
huyen01.globalcert@gmail.com) để được hướng dẫn, giải quyết./.


 
Nơi nhận:                                             
- Sở NN&PTNT (BC);
- Trường THPT thuộc Khu DTSQ;
- BQL Chương trình PTLNBV;
- Lưu VT

 
KT. TRƯỞNG BAN
TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
 
Nguyễn Tiến Lâm
                    Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
 
 
 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
BAN QUẢN LÝ KHU DTSQ
MIỀN TÂY NGHỆ AN
BAN TỔ CHỨC 
Số: …../TL-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              
          Nghệ An, ngày      tháng 10 năm 2020
 
THỂ LỆ
Cuộc thi viết với chủ đề: “Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An

nói không với rác thải nhựa
------------------------------------------------
 
Thực hiện theo Kế hoạch phối hợp số 10/ KHPH/BQL ngày 8/10/2020 của Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An (Ban tổ chức cuộc thi) về việc triển khai tổ chức cuộc thi viết với chủ đề “Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An nói không với rác thải nhựa”, nay Ban Tổ chức ban hành thể lệ cuộc thi viết cụ thể như sau:

1. Tên gọi cuộc thi: Cuộc thi viết với chủ đề Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An nói không với rác thải nhựa”.
2. Đối tượng dự thi:
- Học sinh trường Trung học phổ thông trên các huyện thuộc địa bàn Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An;
3. Thời gian tổ chức: Từ 19/10/2020 đến 30/10/2020.
4. Nội dung, yêu cầu bài dự thi:
a) Nội dung:
Học sinh có thể chọn 1 trong 4 đề sau:
Đề 1. Phân tích vấn đề rác thải, đặc biệt rác thải nhựa tại địa phương anh/chị. Đề xuất giải pháp khắc phục vấn đề này.
Đề 2. Rác thải nhựa đang đe dọa môi trường và hệ sinh thái của chúng ta như thế nào? Hành động của thế hệ trẻ hôm nay đối với môi trường?.
Đề 3. Rác thải nhựa ảnh hưởng như thế nào trong trường học? Anh chị đề xuất những ý tưởng gì để làm ngôi trường “xanh sạch đẹp” hơn?
Đề 4. Nêu ý tưởng hoặc mô hình sáng kiến mà tái sử dụng từ rác thải nhựa.
b) Yêu cầu bài dự thi:
- Bài dự thi là bài viết mang tính chất cá nhân, không giới hạn số lượng tác phẩm tham gia dự thi.
- Bài dự thi nêu và phân tích rõ các vấn đề của rác thải nhựa đối với môi trường, sức khỏe con người và hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
- Nêu ra hoạt động giải pháp, cách làm hay (tiết giảm-tái chế-tái sử dụng) nhằm giảm thiểu lượng chất thải rắn, cụ thể là rác thải nhựa. Hoặc nêu các ý tưởng, sáng kiến mô hình đầy sáng tạo, tính ứng dụng cao và có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, có sức ảnh hưởng cộng đồng rộng rãi trong hoạt động “Nói không với rác thải nhựa”;
- Khuyến khích các bài dự thi có minh họa bằng hình ảnh, những khoảnh khắc đẹp và việc làm hay được thực hiện tại địa bàn Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An.
- Không vi phạm, tranh chấp bản quyền; không vi phạm các quy định của Nhà nước và pháp luật; không trái ngược với thuần phong mỹ tục của Việt Nam;
- Bài dự thi chưa được sử dụng trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tại các cuộc thi các cấp;
- Bài thi không được phép sử dụng quá 15% tư liệu là các số liệu được công bố tham khảo (nếu có) và phải có trích dẫn nguồn tư liệu; nếu sử dụng hình ảnh minh họa không phải của cá nhân phải ghi rõ ảnh đó của ai, lấy từ đâu.
- Từ ngữ sử dụng phải cô đọng, đúng chính tả, phù hợp với nội dung cuộc thi.
- Những bài thi không hợp lệ: không đúng theo yêu cầu và nội dung trên.
5. Hình thức dự thi:
Có 3 hình thức gửi bài thi:
a) Gửi bài dự thi qua email:
sinhquyennghean@gmail.com/ hoặc noikhongvoi.racthainhua@gmail.com ghi đầy đủ các thông tin sau:
- Họ tên;
- Năm sinh;
- Tên trường và lớp;
- Số điện thoại liên hệ hoặc địa chỉ facebook (nếu có);
- Chú thích ảnh (nếu có);
b) Gửi bài dự thi theo đường bưu điện đến Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An; Địa chỉ: Số 2A Đường Trần Huy Liệu – Thành phố Vinh - Nghệ An; Điện thoại: 02383.525.175 ghi đầy đủ các thông tin sau:
- Họ tên;
- Năm sinh;
- Tên trường và lớp;
- Số điện thoại liên hệ hoặc địa chỉ facebook (nếu có);
- Chú thích ảnh (nếu có);
c) Khuyến khích các bài dự thi đăng lên Facebook với tên Fanpage của Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An (Tên chính thức “Khu Dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An”).
Bài dự thi sẽ được nhà trường và tổ thư ký tổng hợp gửi ban tổ chức chấm điểm theo các tiêu chí cụ thể. Trên cơ sở kết quả chấm điểm của ban tổ chức, kết quả bình chọn mạng xã hội, ban tổ chức sẽ thông báo kết quả lên cổng thông tin điện tử và Facebook của Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An.
6. Thể thức trình bày bài thi
- Bài thi có thể viết tay hoặc đánh máy định dạng Word (xuất ra file PDF) khổ giấy A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.
- Bài dự thi dạng file mềm được đặt tên theo cấu trúc [Họ và tên thí sinh dự thi]_[Tên trường]_[Tên lớp] (Ví dụ: NguyenVanA_QuyHop1_10A1). Trên mỗi trang của bài dự thi: ghi tên, địa chỉ, số điện thoại cá nhân, tên trường lớp dự thi trên phần đầu mỗi trang (Header).
- Độ dài bài thi không quá trong khoảng từ 02-04 trang.
    7. Thang điểm và cách thức bình chọn
a) Thang điểm do ban tổ chức chấm:
Tổng số điểm tối đa của một bài dự thi là 100 điểm; trong đó
- Bài thi có hình thức đúng quy định: 15 điểm
- Bài thi đúng nội dung yêu cầu: 35 điểm
- Bài thi có yếu tố sáng tạo: 10 điểm
- Bài thi có dẫn chứng, liên hệ thực tiễn: 20 điểm
- Bài thi ngắn gọn, xúc tích: 10 điểm
- Bài thi có lượng bình chọn like share (250-300): 5 điểm, >=300: 10 điểm.
b) Cách thức bình chọn trên mạng xã hội
Bước 1: Ấn Like fanpage Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An Tên chính thức “
Khu Dự Trữ Sinh Quyển Miền Tây Nghệ An-Western Nghe An Biosphere”;
Bước 2: Đăng tác phẩm dự thi trực tiếp lên trang Fanpage với hashtag của cuộc thi: #kdtsqnghean #noikhongvoiracthainhua #hotenthisinh #tentruong. Hoặc gửi tác phẩm dự thi qua inbox của page với thông tin họ và tên, tên trường, tên lớp đầy đủ;
Bước 3: Kêu gọi cộng đồng bình chọn bằng cách ấn thích (like), bình luận (comment), chia sẻ (share) bài của người dự thi trên Facebook của Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An;
Người dự thi có quyền kêu gọi bạn bè, người thân bình chọn cho bài dự thi của mình bằng cách gửi link bài trực tiếp hoặc chia sẻ trên mạng xã hội với hashtag kèm theo. Tổng lượt like share, đúng hashtag của bài viết trực tiếp trên fanpage là hợp lý, không tính các lượt bình chọn ở bài viết trên trang cá nhân.
8. Thời gian nộp bài thi
Hạn cuối nộp bài trước 17 giờ 00 ngày  30/10/2020. Thời gian nộp bài dự thi tính theo thời gian thực tế mà email gửi bài thi đến.
9. Cơ cấu giải thưởng:
Giải thưởng được trao sau khi kết thúc thời gian dự thi theo thông báo, cụ thể cơ cấu giải như sau:  Giải do ban tổ chức chấm:
- 1 Giải Nhất: 2.000.000 đồng Giấy khen Phần quà;
- 1 Giải Nhì: 1.500.000   Giấy khen Phần quà;
- 1 Giải Ba: 1.000.000 Giấy khen Phần quà;
- 2 Giải Khuyến khích với mỗi giải: 500.000   Giấy khen Phần quà.
10. Thông báo kết quả và trao giải:
Chậm nhất sau 05 ngày kết thúc cuộc thi sẽ có thông báo cụ thể về thời gian và địa điểm trao giải. Dự kiến diễn ra vào 04/11/2020.
11. Các quy định khác:
- Bản thể lệ này có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải và công bố;
- Ban tổ chức giữ quyền được tạm dừng, thay đổi nội dung chương trình hay cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thể lệ cuộc thi theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền vào bất kỳ thời điểm nào trước khi kết thúc chương trình. Mọi sự thay đổi đều được thông báo, công khai đầy đủ, kịp thời lên website:
http://sinhquyennghean.vn/ hoặc Facebook của Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An đều coi là hợp lệ;
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu người tham dự cung cấp thông tin cá nhân không chính xác;
- Khi người tham dự gửi bài thi có nghĩa là người tham dự đã đồng ý với thể lệ cuộc thi;
- Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng các tác phẩm dự thi trên các phương tiện thông tin đại chúng mà không cần thông báo cho tác giả hoặc trả bất kỳ khoản chi phí nào;
- Trong trường hợp có xảy ra tranh chấp về giải thưởng thì quyết định của Ban tổ chức sẽ là quyết định cuối cùng;
Mọi thông tin thắc mắc về cuộc thi vui lòng liên hệ Ban tổ chức cuộc thi qua số điện thoại 0976.989.504-Anh Điệp hoặc 0236.651.2886- chị Huyền tại địa chỉ: số 2A Đường Trần Huy Liệu – Thành phố Vinh - Nghệ An.
Trên đây là Thể lệ cuộc thi viết với chủ đề “Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An nói không với rác thải nhựa”, Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị Ban Giám hiệu và Đoàn trường THPT trên 9 huyện: Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ phối hợp thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Sở NN&PTNT (BC);
- Trưởng, Phó ban BQL KDTSQTG miền Tây Nghệ An;
- BGH và Đoàn trường THPT trên 9 huyện: Thanh Chương; Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ.
- Tổ thư ký BQL Chương trình PTLNBV;

- Lưu: VT.
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
 
Nguyễn Tiến Lâm
Phó giám đốc Sở NN&PTNT
                           

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
BQL CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG
BAN TỔ CHỨC
Số: …./TL-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
          Nghệ An, ngày 18 tháng 10 năm 2020
 
THỂ LỆ
Cuộc thi sân khấu hóa với chủ đề: “Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An nói không với rác thải nhựa
-------------------------------------------------------------------------
 
Thực hiện theo Kế hoạch phối hợp số …/ KHPH/BQL ngày …/10/2020 của Ban quản lý Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 về việc triển khai tổ chức cuộc thi sân khấu hóa với chủ đề “Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An nói không với rác thải nhựa”, nay Ban Tổ chức ban hành thể lệ cuộc thi viết cụ thể như sau:
1. Tên gọi cuộc thi: Cuộc thi sân khấu hóa với chủ đề Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An nói không với rác thải nhựa”.
2. Đối tượng dự thi:
      - Học sinh tại 03 điểm: trường THPT Con Cuông, trường THPT Tương Dương 1 và trường THPT Quỳ Hợp 1.
3. Thời gian dự kiến tổ chức:


 
TT Địa điểm Địa chỉ Thời gian
1 Trường THPT Con Cuông Khối 5 thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. 06/11/2020
2 Trường THPT Tương Dương 1 Thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. 09/11/2020
3 Trường THPT Quỳ Hợp 1 Khối 11, Thị trấn Quỳ Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An. 12/11/20204. Nội dung, yêu cầu dự thi:
a) Nội dung:
- Xây dựng tiểu phẩm dự thi thể hiện rõ tác hại của chất thải rắn đặc biệt là rác thải nhựa đối với môi trường, sức khỏe con người và hệ sinh thái;
- Các giải pháp cụ thể, cách làm hay, sáng tạo, các mô hình sáng kiến hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động, xử lý chất thải và phế liệu, tập trung vào chất thải nhựa;
- Nội dung tiểu phẩm nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần bảo vệ môi trường, truyền tải được thông điệp đầy ý nghĩa và ấn tượng
b) Yêu cầu dự thi:
- Không vi phạm vi phạm các quy định của Nhà nước và pháp luật; không trái ngược với thuần phong mỹ tục của việt Nam
- Thành lập đội ít nhất là 2 thành viên, mỗi đội một tiểu phẩm.
5. Thể thức thi sân khấu hóa:
a) Chào hỏi
- Mỗi đội giới thiệu tên đội và thành viên tham gia với phong cách ấn tượng, sáng tạo (5 phút/đội).
b) Thi kiến thức khởi động các đội (20 câu hỏi chọn đáp án đúng)
- Nội dung Ban tổ chức chuẩn bị
- Thi tập thể các đội
- Hình thức trả lời bằng bảng
c) Thi tiểu phẩm
- Khuyến khích các tiết mục tự biên, tự diễn (các tiết mục tự biên tự diễn của đội nào thì đội đó phải chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức)
- Các đơn vị dự thi tự chuẩn bị nhạc đệm, trang phục và đạo cụ biểu diễn. trang phục biểu diễn đẹp, lịch sự
d) Thi phân loại rác thải, và hùng biện ý tưởng 3R (tiết giảm, tái chế, tái sử dụng)
- Ban tổ chức chuẩn bị dụng cụ, vật liệu thi để phân loại thành 3 loại rác: rác hữu cơ – rác vô cơ – rác tái chế.
- Thi hùng biện ý tưởng từng đội.
6. Thang điểm và cách thức bình chọn
- Điểm do Ban giám khảo chấm:
 - Tổng số điểm tối đa của một bài dự thi là 100 điểm; trong đó
a) Thi khởi động (kiến thức) 20 điểm
b) Bài thi tiểu phẩm sinh động, đúng nội dung yêu cầu và đưa ra thông điệp ấn tượng: 40 điểm
c) Thi phân loại rác thải và hùng biện: Tối đa 40 điểm (20 điểm cho phân loại rác thải đúng: 2 điểm/rác thải đúng x 10 loại, và 20 điểm cho hùng biện)
7. Cơ cấu giải thưởng:
- 1 Giải nhất: 3.000.000 đồng +Giấy chứng nhận;
- 1 Giải nhì: 2.000.000 đồng+Giấy chứng nhận;
- 1 Giải ba: 1.000.000 đồng +Giấy chứng nhận;
- 2 Giải khuyến khích với mỗi giải: 700.000 đồng + Giấy chứng nhận
8. Trao giải:
Kết thúc cuộc thi sân khấu hóa tại mỗi điểm trường Ban tổ chức trao giải trực tiếp.
9. Các quy định khác:
- Bản thể lệ này có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải và công bố;
- Ban tổ chức giữ quyền được tạm dừng, thay đổi nội dung chương trình hay cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thể lệ cuộc thi theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền vào bất kỳ thời điểm nào trước khi kết thúc chương trình. Mọi sự thay đổi đều được thông báo, công khai đầy đủ, kịp thời lên website:
http://sinhquyennghean.vn/ hoặc Facebook của Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An đều coi là hợp lệ;
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu người tham dự cung cấp thông tin cá nhân không chính xác;
- Khi người tham dự gửi bài thi có nghĩa là người tham dự đã đồng ý với thể lệ cuộc thi;
- Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng các tác phẩm dự thi trên các phương tiện thông tin đại chúng mà không cần thông báo cho tác giả hoặc trả bất kỳ khoản chi phí nào;
- Trong trường hợp có xảy ra tranh chấp về giải thưởng thì quyết định của Ban tổ chức sẽ là quyết định cuối cùng;
Mọi thông tin thắc mắc về cuộc thi vui lòng liên hệ Ban tổ chức cuộc thi qua số điện thoại 0976.989.504-Anh Điệp hoặc 0236.651.2886- chị Huyền tại địa chỉ: số 2A Đường Trần Huy Liệu – Thành phố Vinh - Nghệ An.
Trên đây là Thể lệ cuộc thi sân khấu hóa với chủ đề “Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An nói không với rác thải nhựa”, Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị Huyện ủy, HĐND-UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 3 huyện: Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Hợp phối hợp thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Trưởng, Phó ban BQL KDTSQTG miền Tây Nghệ An;
- BGH và Đoàn trường THPT: Con Cuông, Tương Dương 1, Quỳ Hợp 1.
- HU-HĐND-UBND-UBMT&Đoàn thể 3 huyện: Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Hợp.
- Tổ thư ký BQL Chương trình PTLNBV;
- Lưu: VT.
TM. BAN TỔ CHỨC
      TRƯỞNG BAN 
Nguyễn Tiến Lâm
Phó giám đốc Sở NN&PTNT
                           
 
 
Tags:

Chat Facebook