So sánh sản phẩm
Hôm nay ngày:
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG LIMA 2025
Ngày đăng: 16:35:44 04-06-2019
Kế hoạch hành động Lima là một kế hoạch nhằm thực hiện Chiến lược của Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) thuộc UNESCO và Mạng lưới các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới giai đoạn 2016-2025, được các quốc gia phê chuẩn tại cuộc họp Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển UNESCO (MAB ICC) lần thứ 28 ngày 19/03/2016 tại Lima, Thủ đô nước Cộng hòa Peru, gọi tắt là Kế hoạch hành động Lima.
Kế hoạch hành động Lima 2016-2025 kế thừa Chiến lược Seville, Khung pháp lý của Mạng lưới các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới và dựa trên kết quả đánh giá thực hiện Kế hoạch hành động Madrid về các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới giai đoạn 2008-2013.
Mục tiêu chính của Kế hoạch này là đảm bảo duy trì, phát triển Mạng lưới các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới thành những mô hình hoạt động hiệu quả về phát triển bền vững tại cấp độ địa phương; chú trọng xây dựng các cộng đồng dân cư thịnh vượng, hài hòa với sinh quyển nhằm góp phần đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) đến năm 2030 của Liên Hiệp Quốc, cả trong và ngoài Khu Dự trữ sinh quyển. Đây là văn bản định hướng hoạt động quan trọng, tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động toàn cầu cho các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới trong giai đoạn 2016-2025.

Kế hoạch hành động Lima bao gồm các lĩnh vực hoạt động chiến lược và các hành động toàn cầu cho quản lý các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới trong giai đoạn 2016-2025, bao gồm: 
- 05 lĩnh vực hành động chiến lược, chia thành:
- 29 nhóm và 62 hành động chiến lược, trong đó:
- 32 hành động chiến lược cần được trực tiếp thực hiện bởi các Khu Dự trữ sinh quyển.

05 lĩnh vực hành động chiến lược cụ thể bao gồm:
- Mạng lưới các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả về phát triển bền vững;
- Kết nối và hợp tác năng động, rộng mở và hướng vào kết quả trong Chương trình MAB và Mạng lưới các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới;
- Quan hệ đối ngoại hiệu quả và ngân sách đầy đủ, bền vững cho Chương trình MAB và Mạng lưới các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới (WNBR);
- Truyền thông, thông tin và chia sẻ dữ liệu toàn diện, hiện đại, cởi mở và minh bạch;
- Quản trị hiệu quả của, và trong Chương trình MAB và Mạng lưới các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Là cơ quan đầu mối quốc gia về các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam, Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) Việt Nam đã phổ biến Kế hoạch này tới các Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam (Công văn số 05/MABVN ngày 22/3/2017 về việc triển khai Kế hoạch hành động Lima về các Khu DTSQ thế giới giai đoạn 2016-2025) để nghiên cứu, triển khai thực hiện tùy thuộc theo điều kiện và đặc thù của các địa phương, có phân kỳ phù hợp (giai đoạn 2016-2025) để thực hiện; hàng năm báo cáo thực hiện gửi về MAB Việt Nam.
Tags:

Chat Facebook