So sánh sản phẩm
Hôm nay ngày:

Quỹ vay vốn quay vòng phát triển sinh kế dựa vào cộng đồng và quan tâm đến đối tượng hưởng lợi - Điểm nhấn để phát triển bền vững Khu Dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An

Quỹ vay vốn quay vòng phát triển sinh kế dựa vào cộng đồng và quan tâm đến đối tượng hưởng lợi - Điểm nhấn để phát triển bền vững Khu Dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An
Phát triển bền vững, trong đó có bền vững về tài chính và quan tâm đến người hưởng lợi  là xu thế tất yếu, là yêu cầu các hoạt động triển khai thực hiện các Chương trình, Dự án hiện nay.
Ngày 15/8/2022 Dự án“ Lồng ghép quản lý tài nguyên nhiên vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam” (gọi tắt là Dự án BR) đã có cuộc Tập huấn Trực tiếp tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và Trực tuyền cho các đối tác, địa phương liên quan. 

         Tham dự hội nghị trực tiếp có đại diện Ban quản lý dự án BR Trung ương, Ban quản lý Khu DTSQ Tây Nghệ An, BQL dự án BR tỉnh Nghệ An, các tổ chức, địa phương thực hiện và Thụ hưởng 03 dự án nhỏ được tài trợ: Hội Nông dân huyện Tương Dương, Trung tâm Tư vấn phát triển Lâm nghiệp Nghệ An, Trung tâm Môi trường và Tài nguyên sinh học, Hội LHPN huyện Tương Dương, UBND xã Yên Hòa; Hội LHPN các xã: Đồng Văn, Thông Thụ (huyện Quế Phong), xã Nga My, Yên Hòa (huyện Tương Dương).
 Tham dự trực tuyến có đại diện Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ (GFF SGP), Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam và các chuyên gia tư vấn.
 Hội nghị đã được Ban tổ chức, chuyên gia tư vấn cung cấp, hướng dẫn các tài liệu liên quan, các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để thống nhất thực hiện tốt 03 dự án nhỏ đã được phê duyệt tại Khu DTSQ Tây Nghệ An trong thời gian tới. Đặc biệt:
- Các chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các khoản tài trợ nhỏ (LVG) tại Khu DTSQ Tây Nghệ An. Thực hiện đạt kết quả tốt 3 nhóm chỉ số: Số hộ tham gia hưởng lợi, Số người hưởng lợi từ dự án bao gồm hưởng lợi gián tiếp, hưởng lợi trực tiếp; giá trị kinh tế tăng thêm từ 20% trở lên khi kết thúc Dự án so với trước khi thực hiện; số phụ nữ tham gia ,hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp; Các bài học thực tiễn, mô hình quản lý tốt được tài liệu hóa để nhân rộng.  
- Về phát triển Quỹ vay vốn quay vòng phát triển sinh kế dựa vào cộng đồng. Đây là nội dung đã được Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ, Chương trình phát triển của Liên hiệp quốc (UNDP- GEF SGP) tại Việt Nam thực hiện thành công tại tỉnh Nghệ Aa trước đến nay và được các địa phương bảo tồn, duy trì và phát triển nguồn vốn sau khi dự án kết thúc. Hội nghị đã được Ban tổ chức cung cấp tài liệu, chuyên gia tư vấn giới thiệu Sổ tay Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ quay vòng, làm rõ thêm các nội dung: Mục đích, nguồn vốn của Quỹ; thành lập Quỹ; nhiệm vụ của BQL quỹ; nguyên tắc quản lý vốn vay; điều kiện vay vốn; mức vốn cho vay….và các đại biểu làm rõ thêm các nội dung, vấn đề cần quan tâm để quản lý, vận hành, sử dụng Quỹ thuận lợi có hiệu quả. Kết luận Hội nghị, đại diện BQL dự án BR TW đã nói rõ quá trình xây dựng Sổ tay hướng dẫn Quỹ; nhấn mạnh tính định hướng, hướng dẫn kỹ thuật để vừa đảm bảo nguyên tắc định hướng vừa phù hợp tính thời điểm, tính cụ thể của từng dự án, địa phương, cộng đồng để thực hiện tốt các mục tiêu chương trình, dự án.
Tin tưởng, với việc thực hiện tốt Quỹ vay vốn quay vòng phát triển sinh kế dựa vào cộng đồng và các Yêu cầu với khoản tài trợ nhỏ LVG sẽ tạo nên điểm nhấn trong phát triển bền vững tại Khu Dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An, góp phần thực hiện tốt mục tiêu Dự án BR cũng như các định hướng, ưu tiên phát triển của UNDP- GEF SGP tại Việt Nam.                                                   
                                                       Thành Nhâm
                                                           Hội KHKT Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An
Tags:

Chat Facebook